Проектот за даночна одговорност – кон граѓанска одговорност и одговорни даноци го спроведува Центарот за економски анализи.

 

Проектот има за цел да придонесе кон унапредувањето на општествената одговорност, а прилагодена на контекстот на Република Северна Македонија, приоѓајќи од двете страни, и тоа преку граѓанската одговорност со истражувања и информирање засновано врз докази со цел зајакнување на даночниот морал но, и преку унапредување на одговорноста на владите преку унапредена транспарентност и отчетност.

Со оваа акција планирано е пилотирање на иновативен пристап од областа на економијата на однесувањето (behavior economics) за носителите на политиките за подобрени јавни услуги и да дадеме позитивни импулси на граѓаните за прашањата за унапредување на даночниот морал и доброволното подмирување на даночните обврски (tax compliance).

Целта е да се придонесе кон унапредување на граѓанската одговорност во Македонија преку зголемена даночна одговорност затоа што градењето на даночниот морал бара мотивирање и промовирање на активно и одговорно граѓанство кое е вклучено и свесно за општествената важност на даноците, а од друга страна транспарентно и ефикасно трошењето на јавните средства за да се овозможи и развој и социјална кохезија.

Проектот е во времетраење од 2 години од Јануари 2020 до Декември 2021 година.

Вкупниот буџет на проектот изнесува 188.119,12 евра со учество на ЦЕА во износ од 9.405,96 евра.

Овој проект е финански поддршан од Европската Унија, преку Европскиот инструмент за демократија и човекови права (ЕИДХР).

 

Соопштенија:
Почеток на проект

Истражувања:

Анализа на факторите на даночниот морал

Профил на даночните обврзници – даночен морал

Брифови:

Кои се детерминантите за даночен морал: институционални фактори

Кои се детерминантите за даночен морал: социо-економски фактори

Во медиумите:

Дома не знаеме за што плаќаме данок, а би плаќале повеќе само да сме во странство

Мнозинство млади лица би се иселиле во земја со повисоки даноци

Профил на даночните обврзници: Младите би плаќале повисоки даноци, но не во Македонија

Анализа на ЦЕА: Македонија губи најмалку 102 милиони евра годишно поради ниското ниво на даночен морал

Анализа на ЦЕА: Македонија губи најмалку 102 милиони евра годишно поради ниското ниво на даночен морал

Повик за услуги:

Повик за набавка на краткорочни услуги

Повик за за дизајнерски услуги: дизајн на промотивна кампања и изработка на графички дизајн на алатки за промоција