Проектот за даночна одговорност – кон граѓанска одговорност и одговорни даноци го спроведува Центарот за економски анализи.

Овој проект е финансиран од Европската Унија, преку Европскиот инструмент за демократија и човекови права.

Проектот има за цел да придонесе кон унапредувањето на општествената одговорност, а прилагодена на контекстот на Република Северна Македонија, приоѓајќи од двете страни, и тоа преку граѓанската одговорност со истражувања и информирање засновано врз докази со цел зајакнување на даночниот морал но, и преку унапредување на одговорноста на владата преку унапредена транспарентност и отчетност. Со оваа акција планираме да пилотираме иновативен пристап од областа на економијата на однесувањето за носителите на политиките за подобри јавни услуги и да дадеме позитивни импулси на граѓаните за прашањата за зголемување на даночниот морал и даночната усогласеност.

Целта е да се придонесе кон унапредување на граѓанската одговорност во Македонија преку зголемена даночна одговорност затоа што градењето на даночниот морал бара мотивирање и промовирање на активно и одговорно граѓанство кое е вклучено и свесно за општествената важност на даноците, а од друга страна пак потребата од транспарентност и ефикасност при трошењето на јавните средства за да се овозможи и развој и социјална кохезија.

Проектот е во времетраење од 2 години од Јануари 2020 до Јануари 2022 година.

Вкупниот буџет на проектот изнесува 188.119,12 евра со контрибуција на ЦЕА во износ од 9.405,96 евра.

Соопштенија:
Почеток на проект