Проектот за даночна одговорност – кон граѓанска одговорност и одговорни даноци го спроведува Центарот за економски анализи.

Проектот има за цел да придонесе кон унапредувањето на општествената одговорност, а прилагодена на контекстот на Република Северна Македонија, приоѓајќи од двете страни, и тоа преку граѓанската одговорност со истражувања и информирање засновано врз докази со цел зајакнување на даночниот морал но, и преку унапредување на одговорноста на владите преку унапредена транспарентност и отчетност.

Со оваа акција планирано е пилотирање на иновативен пристап од областа на економијата на однесувањето (behavior economics) за носителите на политиките за подобрени јавни услуги и да дадеме позитивни импулси на граѓаните за прашањата за унапредување на даночниот морал и доброволното подмирување на даночните обврски (tax compliance).

Целта е да се придонесе кон унапредување на граѓанската одговорност во Македонија преку зголемена даночна одговорност затоа што градењето на даночниот морал бара мотивирање и промовирање на активно и одговорно граѓанство кое е вклучено и свесно за општествената важност на даноците, а од друга страна транспарентно и ефикасно трошењето на јавните средства за да се овозможи и развој и социјална кохезија.

Проектот е во времетраење од 2 години од Јануари 2020 до Декември 2021 година.

Вкупниот буџет на проектот изнесува 188.119,12 евра со учество на ЦЕА во износ од 9.405,96 евра.

Овој проект е финански поддржан од Европската Унија, преку Европскиот инструмент за демократија и човекови права (ЕИДХР).

Соопштенија:
Почеток на проект

Истражувања:

Анализа на факторите на даночниот морал

Профил на даночните обврзници – даночен морал

Предизвици во системот за локални даноци кај општините во Северна Македонија: Фокус на данокот на имот

Брифови:

Фискална транспарентност на општините во Северна Македонија

Кои се детерминантите за даночен морал: институционални фактори

Кои се детерминантите за даночен морал: социо-економски фактори

Во медиумите:

Видео: Буџетот на Дојран

Општините немаат капацитет да ги наплатат даноците

Општините немаат капацитет да ги наплатат даноците

Истражување: Општините немаат капацитет да ги наплатат даноците

Дома не знаеме за што плаќаме данок, а би плаќале повеќе само да сме во странство

Мнозинство млади лица би се иселиле во земја со повисоки даноци

Профил на даночните обврзници: Младите би плаќале повисоки даноци, но не во Македонија

Анализа на ЦЕА: Македонија губи најмалку 102 милиони евра годишно поради ниското ниво на даночен морал

Анализа на ЦЕА: Македонија губи најмалку 102 милиони евра годишно поради ниското ниво на даночен морал

Повик за услуги:

Повик за набавка на краткорочни услуги

Повик за за дизајнерски услуги: дизајн на промотивна кампања и изработка на графички дизајн на алатки за промоција

Визуелни материјали

Општините и приходите од локални даноци

Зошто перцепцијата за доверба кон институциите е многу ниска во македонското општество?

Општини кои издвојуваат најмалку средства за капитални инвестиции

Виртуелен карактер 5: Ставови за даночниот морал и даночната одговорност

Видео: Транспарентноста на општините и даночниот морал на граѓаните

Виртуелен карактер 4: Ставови за даночниот морал и даночната одговорност

Виртуелен карактер 3: Ставови за даночниот морал и даночната одговорност

Видео: Одговорна општина го зголемува даночниот морал и свест

Видео: ЦЕА за даночните служби

Виртуелен карактер 2: Ставови за даночниот морал и даночната одговорност

Виртуелен карактер 1: Ставови за даночниот морал и даночната одговорност

Транспарентноста на општините клучна за зголемување на даночниот морал

Колку пари потрошиле општините за набавка на моторни возила и камиони?

Видео: Предизвици кај системот на данокот на имот

Данок на имот

Дали мамењето на даноци е прифатливо за граѓаните?

Детерминанти за даночен морал

Информираноста и транспарентноста клучни за зголемување на свеста за даночна одговорност

Колку сме спремни да плаќаме повисоки даноци?

Колку имаме доверба во трошењето на даноците од страна на локалната и централната власт?

Даночната одговорност има две страни

Трибина

Трибина на тема: “Даноците на имот и профил на даночниот обврзник: Даночниот морал во РС Македонија”