Проектот за даночна одговорност – кон граѓанска одговорност и одговорни даноци го спроведува Центарот за економски анализи.

Проектот има за цел да придонесе кон унапредувањето на општествената одговорност, а прилагодена на контекстот на Република Северна Македонија, приоѓајќи од двете страни, и тоа преку граѓанската одговорност со истражувања и информирање засновано врз докази со цел зајакнување на даночниот морал но, и преку унапредување на одговорноста на владите преку унапредена транспарентност и отчетност.

Со оваа акција планирано е пилотирање на иновативен пристап од областа на економијата на однесувањето (behavior economics) за носителите на политиките за подобрени јавни услуги и да дадеме позитивни импулси на граѓаните за прашањата за унапредување на даночниот морал и доброволното подмирување на даночните обврски (tax compliance).

Целта е да се придонесе кон унапредување на граѓанската одговорност во Македонија преку зголемена даночна одговорност затоа што градењето на даночниот морал бара мотивирање и промовирање на активно и одговорно граѓанство кое е вклучено и свесно за општествената важност на даноците, а од друга страна транспарентно и ефикасно трошењето на јавните средства за да се овозможи и развој и социјална кохезија.

Проектот е во времетраење од 2 години од Јануари 2020 до Декември 2021 година.

Вкупниот буџет на проектот изнесува 188.119,12 евра со учество на ЦЕА во износ од 9.405,96 евра.

Овој проект е финански поддржан од Европската Унија, преку Европскиот инструмент за демократија и човекови права (ЕИДХР).

Соопштенија:
Почеток на проект

Истражувања:

Трошоци за усогласување со даночната регулатива во Северна Македонија

Анализа: Промовирање на даночна одговорност преку увид во однесувањето на даночните обврзници – Кумулативни ефекти од експеримент ENG

Даночниот морал во Република Северна Македонија: Анализа на факторите на даночниот морал

Даночниот морал во Република Северна Македонија: Профил на даночните обврзници ENG

Предизвиците во системот за локални даноци кај општините во Северна Македонија: Фокус на данокот на имот

Анализа: Популизмот и клиентелизмот во јавните расходи на локално ниво: Индекс на рано предупредување за популизам и клиентелизам

Извештај за даночна транспарентност на општините во РСМ: Даночна транспарентност на општините во РСМ

МЕТОДОЛОГИЈА за спроведување на експеримент за даночно поттикнување преку комуникација со даночните обврзници

Граѓански извештаи за општините Гостивар, Делчево, Пехчево и Крива Паланка 

Gender & Taxation Policy Discussion Paper: Selected Municipalities in North Macedonia & Property Tax

Завршен настан Даночното однесување за подобра даночна одговорност

Брифови:

Даночна транспретност на општините во РСМ: Достапност на податоци и информации за локалните даноци

Фискалната транспарентност кај општините во Северна Македонија за 2020/21

Probability testing of Tax Behavior Nudges in Republic of North Macedonia

Фискална транспарентност на општините во Северна Македонија

Детерминантите за даночен морал во РСМ: институционални фактори

Детерминантите за даночен морал во РСМ: социо-економски фактори

Ограничената доверба во институциите за однесувањето на даночните обврзници

Во медиумите:

Видео: Буџетот на Дојран

Општините немаат капацитет да ги наплатат даноците

Општините немаат капацитет да ги наплатат даноците

Истражување: Општините немаат капацитет да ги наплатат даноците

Дома не знаеме за што плаќаме данок, а би плаќале повеќе само да сме во странство

Мнозинство млади лица би се иселиле во земја со повисоки даноци

Профил на даночните обврзници: Младите би плаќале повисоки даноци, но не во Македонија

Анализа на ЦЕА: Македонија губи најмалку 102 милиони евра годишно поради ниското ниво на даночен морал

Анализа на ЦЕА: Македонија губи најмалку 102 милиони евра годишно поради ниското ниво на даночен морал

Партнерски однос и мотивирање за повисока наплата на данокот на имот

Во Гостивар партнерски однос и мотивирање за повисока наплата на данокот на имот

Одржан форум за дефинирање на приоритетите за развој на селата во Општина Делчево

Форум за идентификување на прироритетите на жителите од руралните средини во Делчево 

Кој градоначалник лани најтранспарентно, а кој таинствено ги трошел парите на граѓаните?!

Берово и Велес – најтранспарентни општини во Македонија

Берово и Велес – најтранспарентни општини во Македонија

Милевски: Не е во ред Буџетите на над половина од општините да се полнат со средства од централниот Буџет

Одржан форум за дефинирање на приоритетите за развој на селата во Општина Делчево

Во Гостивар партнерски однос и мотивирање за повисока наплата на данокот на имот

Партнерски однос и мотивирање за повисока наплата на данокот на имот

Видео: Проект за даночна одговорност во Гостивар

Општина Делчево ги презентираше резултатите и предлозите за подобрена даночна транспарентност

Делчево: Трајковски – Даночната транспарентност носи отчетност и гради доверба кај граѓаните. 

 

Повици за услуги:

Повик за набавка на краткорочни услуги

Повик за за дизајнерски услуги: дизајн на промотивна кампања и изработка на графички дизајн на алатки за промоција

Визуелни материјали за информирање и промоција 

Индекс на буџетска транспарентност 2020/2021

Данок на имот

Дали мамењето на даноци е прифатливо за граѓаните?

Општините и приходите од локални даноци

Зошто перцепцијата за доверба кон институциите е многу ниска во македонското општество?

Општини кои издвојуваат најмалку средства за капитални инвестиции

Детерминанти за даночен морал

Информираноста и транспарентноста клучни за зголемување на свеста за даночна одговорност

Колку сме спремни да плаќаме повисоки даноци?

Колку имаме доверба во трошењето на даноците од страна на локалната и централната власт?

Даночната одговорност има две страни

Виртуелен карактер 5: Ставови за даночниот морал и даночната одговорност

 

Виртуелен карактер 4: Ставови за даночниот морал и даночната одговорност

Виртуелен карактер 3: Ставови за даночниот морал и даночната одговорност

Виртуелен карактер 2: Ставови за даночниот морал и даночната одговорност

Виртуелен карактер 1: Ставови за даночниот морал и даночната одговорност

Транспарентноста на општините клучна за зголемување на даночниот морал

Колку пари потрошиле општините за набавка на моторни возила и камиони?

Видео:

Видео: Предизвици кај системот на данокот на имот

Видео: Транспарентноста на општините и даночниот морал на граѓаните

Видео: Одговорна општина го зголемува даночниот морал и свест

Видео: ЦЕА за даночните служби

Трибина

Трибина на тема: “Даноците на имот и профил на даночниот обврзник: Даночниот морал во РС Македонија”