Call us:+ 389 (0)2 24 44 766
 

Follow CEA on Twitter

 
 
 
повеќе објави

НОВОСТИ

 
повеќе објави

ПРОЕКТИ

 
повеќе објави

ИСТРАЖУВАЊА И ПУБЛИКАЦИИ

 
 
 
 

Банкарска сметка:

Стопанска Банка АД Скопје
Број на сметка: 200000856268559

Даночен број:

4030003479278

Рег. 5763061 според законот за НВО