Марјан Николов е Претседател на ЦЕА и глобален ЈПП експерт со докторат во мерење на ефикасност на децентрализација од Универзитетот во Љубљана. Тој работел во повеќе од 15 земји во Европа, Средниот исток и Африка. Неговата област на експертиза покрива општински финансии и фискална децентрализација, јавни финансиски менаџмент, ЈПП физибилити студии, фискална транспарентност и мониторинг и изработка на кост-бенефит анализи. Тој има подготвено, дизајнирано и имплементирано обуки, истражувачки трудови и трудови за носење на политики во делот на јавниот финансиски менаџмент и децентрализацијата. 

 

 

 

Весна Гарванлиева Андонова, e магистер во областа на деловна администрација и е Постар економист во ЦЕА повеќе од шест години, а е член на ЦЕА повеќе од една деценија. Таа има значително професионално искуство во управување со проектни како и консултантски услуги за приватниот и јавниот сектор насочени кон економски развој. Таа има посебен интерес за квантитативно и квалитативно истражување и анализа на политики во областите на добро управување во јавните финансии, развојот на човечкиот капитал, локалното финансирање, регионален развој, и др.

 

 

 

Габриела Димовска е дипломиран економист по финансиски менаџмент и кандидат магистер по монетарна економија, финансии и банкарство. Работи во ЦЕА како истражувач и економист повеќе од шест години. Поседува знајно искуство во областите на јавните финансии, вклучително буџетскиот процес и прашања поврзани со фискалната транспарентност и отчетност. Исто така има искуство во анализи на општинските финансии, фискална транспарентност и одговорност. Габриела има особен интерес за прашања поврзани со доброто управување во обезбедување на јавните добра; учествувала во проекти од доменот на макро економијата (фискална и монетарна политика), социјално вклучување, конкуренцијата и др.

 

 

 

Ана Марија Петровска е дипломиран економист на отсекот финансиски менаџмент и  кандидат за магистер по управување со информациони системи. Работи во ЦЕА како истражувач и економист повеќе од четири години. Ана Марија стекна цврсто познавање во јавните финансии, буџетскиот процес на локално и национално ниво, фискална децентрализација и развој на човечки капитал. Таа има посебен интерес за анализирање економски показатели, квантитативни и квалитативни истражувања. Учествувала во проекти од доменот на, макро економијата и социо економијата.

 

 

 

Ивана Велковска е економски аналитичар во ЦЕА, студент на докторски студии по економија на Универзитетот Св. Кирил и Методиј во Скопје и магистер по меѓународна економија. Во ЦЕА работи повеќе од две години, а има претходно работно искуство во приватниот сектор како финансиски аналитичар и даночен консултант. Нејзината област на истражување се економската нееднаквост, социјалната политика и јавните финансии.