Најновото рангирање за буџетска транспарентност, според Анкетата за отворени буџети на Меѓународното буџетско партнерство за 2023 година

Анкетата за отворени буџети е единствена глобална, независна, редовна и споредбена процена за транспарентноста, надзорот и учеството на јавноста во националните буџети.

Северна Македонија бележи благо опаѓање во рангирањето за буџетска транспарентност за 2023 година и тоа од 36 поени во 2021 година на 35 поени за 2023 година.

 

 

Целосниот извештај од  Анкетата за Oтворен Буџет (Open Budget Survey- OBS) за Северна Македонија може да го видите тука OBS MKD 2023

Full country report Open Budget Survey (OBS) for North Macedonia can be found here OBS MKD 2023

 

Соопштение за јавност: Северна Македонија опадна во глобалното рангирање за буџетска отчетност 2023

Press release: North Macedonia drops in global rankings on budget accountability 2023