ЦЕА започна со спроведување на едногодишен проект поддржан од Open Society Foundations со цел Оценка и насочување на потенцијалите на Иницијативата Отворен Балкан 

ПОЗАДИНА

Признавајќи ја ситуацијата со земјите од Балканот и почитувајќи го недостатокот од интерес на ЕУ за проширување, Претседателот на Србија Александар Вучиќ, Премиерот на Северна Македонија Зоран Заев и Премиерот на Албанија Еди Рама одлучија во октомври 2019 година да „ја земат судбниата во свои раце“ и ја лансираа идејата за воспоставување на „мини Шенген“. Во јули 2019 година оваа идеја еволвира во регионална иницијатива Отворен Балкан[1]”. Иницијативата не е супститут на ЕУ туку е патека за забрзување на членството во ЕУ и искористување на постоечките но и недоволни потенцијали на овие земји што може да овозможи дополнителен економски раст и развој и конечно, благосостојба на граѓаните.

ПРЕДИЗВИЦИ ЗА ЗАДРЖУВАЊЕ НА ИМПУЛСОТ

Развивањето и култивирањето на добрососедски односи во Западен Балкан во очекување на економски просперитет ќе бара елиминирање на  контрола на границите и другите бариери за да се овозможи непречено движење на луѓе, добра и услуги и капитал во регионот. Анализата на регионалните разлики (на пример, приморскио наспроти внатрешни региони, NUTS 2 и NUTS 3 региони, урбани наспроти рурални, главни градови наспроти другите градови) во земјите од Отворен Балкан може да даде одговор за приоритетите за побрз раст и внатрешна конвергенција во регионот на Отворен Балкан. Во моментот недостасуваат соодветно елаборирани анализи за оценка на сите овие предизвици.

АКТИВНОСТ НА ПРОЕКТОТ

Независна група на експерти од сите 6 земји од Отворен Балкан ги дијагностицираат и истражуваат тесните грла за соработка и координација помеѓу овие земји. Ова додава вредност на веќе демонстрирана политичка воља од 3 земји на Отворен Бакан како иницијатива за поструктуирана и посистематска патека и адресирање на приоритеите на таа патека за развој на оваа регионална иницијатива.

[1] Под Отворен Балкан овде ќе дефинираме територијален порстор од 6 земји: Босна и Херцеговина, Србија, Црна Гора, Северна Македонија, Косово, Албанија.

Производи и активностите на Проектот:

Брзи анализи:

1) ОТВОРЕН БАЛКАН, БЕРЛИНСКИОТ ПРОЦЕС И ПРАВОТО НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА (ACQUIS)Брза анализа за оценката и насочувањето на потенцијалите на иницијативата Отворен Балкан

2) ЕКОНОМСКИТЕ ЕФЕКТИ ОД ИНИЦИЈАТИВАТА ОТВОРЕН БАЛКАН: Брза анализа на оценката и насочувањето на потенцијалите на Иницијативата Отворен Балкан

Студии: регионални и за земјите

ЗАДАЧА 1)

мк: СКРИНИНГ НА ИНИЦИЈАТИВАТА „ОТВОРЕН БАЛКАН“ – АНАЛИЗИ НА ЗЕМЈИТЕ

 ср: СКРИНИНГ ИНИЦИЈАТИВЕ „ОТВОРЕНИ БАЛКАН“ – АНАЛИЗЕ ЗЕМАЉА

alb: ALB: RISHIKIMI I INICIATIVËS “BALLKANI I HAPUR” – ANALIZAT SIPAS VENDEVE 

Извршно резиме МК

 

ЗАДАЧА 2)

мк: 

Книга 1 АНАЛИЗА НА ДИСПАРИТЕТИ МЕЃУ ЗЕМЈИТЕ НА ЗАПАДЕН БАЛКАН: СТАТИСТИЧКА АНАЛИЗА

Книга 2 АНАЛИЗА НА ТЕРИТОРИЈАЛНИТЕ ПРЕДИЗВИЦИ, ПОТРЕБИ И ПОТЕНЦИЈАЛИ НА ЗБ-6:ЕКОНОМСКИ ПРЕГЛЕД

Книга 3 АНАЛИЗИ НА ДИСПАРИТЕТИ МЕЃУ ЗЕМЈИТЕ: КЛАСТЕРСКА АНАЛИЗА   + MАПИ 

Извршно резиме МК

ср:

Књига 1: АНАЛИЗA ДИСПАРИТЕТА МЕЂУ ЗЕМЉАМА: АНАЛИЗА НА ОСНОВУ СТАТИСТИЧКИХ ПОДАТАКА

Књига 2: АНАЛИЗА ТЕРИТОРИЈАЛНИХ ИЗАЗОВА, ПОТРЕБА И ПОТЕНЦИЈАЛА ШЕСТ ЗЕМАЉА ЗАПАДНОГ БАЛКАНА: ЕКОНОМСКИ ПРЕГЛЕД

Књига 3: АНАЛИЗЕ ДИСПАРИТЕТА МЕЂУ ЗЕМЉАМА: КЛАСТЕРСКА АНАЛИЗА +Мапе 

alb:

Volumni 1: ANALIZA E PABARAZIVE MIDIS VENDEVE: SHQYRTIM MATERIALESH

Volumni 2: ANALIZA E SFIDAVE, NEVOJAVE DHE POTENCIALEVE TERRITORIALE TË GJASHTË SHTETEVE TË BALLKANIT PERËNDIMOR: VËSHTRIM EKONOMIK

Volumni 3: ANALIZA E PABARAZIVE MIDIS VENDEVE: ANALIZA E GRUPIT + Hartat 

 

Задача 3)

ENG: STRATEGIC ASSESSMENT OF PRESENT STATE, HOW IT IS PLANNED WITH OBI AND THE ADMINISTRATIVE GAP IDENTIFICATION FOR THE AGREEMENT ON CONDITIONS FOR FREE ACCESS TO THE LABOUR MARKET IN THE WESTERN BALKAN

МК: СТРАТЕШКА ОЦЕНКА НА СЕГАШНАТА СОСТОЈБА, КАКО СЕ ПЛАНИРА СО ИНИЦИЈАТИВАТА ОТВОРЕН БАЛКАН И УТВРДУВАЊЕ НА АДМИНИСТРАТИВНИОТ ЈАЗ ЗА ДОГОВОРОТ ЗА УСЛОВИ ЗА СЛОБОДЕН ПРИСТАП ДО ПАЗАРОТ НА ТРУДОТ ВО ЗАПАДЕН БАЛКАН  

СРБ:  СТРАТЕШКА ОЦЕНА САДАШЊЕГ СТАЊА, ШТА СЕ ПЛАНИРА СА ИНИЦИЈАТИВОМ ОТВОРЕНИ БАЛКАН И УТВРЂИВАЊЕ АДМИНИСТРАТИВНИОТ ЈАЗА У ВЕЗИ СПОРАЗУМА О УСЛОВИМА ЗА СЛОБОДАН ПРИСТУП ТРЖИШТУ РАДА НА ЗАПАДНОМ БАЛКАНУ

АЛБ: ALB: VLERËSIMI STRATEGJIK I SITUATËS AKTUALE NË PLANIFIKIMIN E NISMËS SË BALLKANIT TË HAPUR DHE PËRCAKTIMI I HENDEKUT ADMINISTRATIV PËR MARRËVESHJEN MBI KUSHTET E AKSESIT TË LIRË NË TREGUN E PUNËS NË BALLKANIN PERËNDIMOR

Задача 4)

ENG: WESTERN BALKAN ECONOMIC FORECASTS: OPEN BALKAN AND BERLIN PROCESS

MK: ЕКОНОМСКИ ПРОЕКЦИИ ЗА ЗАПАДЕН БАЛКАН: ОТВОРЕН БАЛКАН И БЕРЛИНСКИ ПРОЦЕС

СРБ: ЕКОНОМСКЕ ПРОЈЕКЦИЈЕ ЗА ЗАПАДНИ БАЛКАН: ОТВОРЕНИ БАЛКАН И БЕРЛИНСКИ ПРОЦЕС

ALB: PROJEKSIONE EKONOMIKE PËR BALLKANIN PERËNDIMOR: BALLKANI I HAPUR DHE PROCESI I BERLINIT

Ажуриран извештај за ОБИ во однос на усвојувањето и ратификација на ОБИ договорите и меморандуми за соработка

ENG: UPDATE ON THE IMPLEMENTATION OF THE OPEN BALKAN INITIATIVE – PARTICIPATING COUNTRIES

Макро проекција на ПОТЕНЦИЈАЛНИ МАКРОЕФЕКТИ ОД КОХЕЗИОНИТЕ ПОЛИТИКИ НА ЕУ за СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

ENG: RAPID MACRO-FORECAST: POTENTIAL MACRO-EFFECTS OF COHESION POLICY – NORTH MACEDONIA