Видување на сметководител

Се смета дека трошоците за усогласување со даноците ги опфаќаат сите трошоци што ги оптоваруваат деловните субјекти за усогласување со даночната регулатива, настрана од самите даноци. Компаниите имаат трошоци за обработка, пресметување и администрирање на даноците и тие можат да бидат директни и индиректни.


Директните правни оптоварувања се поврзани со специјалното образование на сметководителите за да можат да поднесуваат даночни извештаи, трошоци за даночни сметководители по час или софтверска опрема за пријавување данок. Сепак, трошоците за усогласување со даноците не се ограничени на даночната подготовка и известување.


Исто така, постои индиректен трошок за усогласување на даноците за компаниите. Иако трошоците за усогласеност со индиректните даноци е тешко да се поделат помеѓу трошоците за сметководство и трошоците за даночно усогласување, тие се значителен дел од оптоварувањето на даночната усогласеност, бидејќи активностите за сметководство и финансиско известување на компаниите делумно зависат од даночното известување, и порок обратно.

Прочитајте повеќе на:

Трошоци за усогласување со даночната регулатива во Северна Македонија

Tax compliance costs in North Macedonia