Преку виртуелни карактери профилирани врз база на мислењето на нашите граѓани ЦЕА го презентира нивниот став за даночниот морал и даночната одговорност.
Извор: Анализа на факторите на даночниот морал – ЦЕА