Оценка на граѓаните за задоволството од општинските услуги и нивните приоритети за капитални инвестиции во руралните населени места

Граѓанскиот извештај (Citizen report card) претставува алатка со која се оценува степенот на задоволство на граѓаните од различните локални услуги, а воедно претставува и јасно идентификување на локалните приоритети на граѓаните преку нивно директно учество во процесот.

Целата на овие информации е од една страна да се подигне свеста на граѓаните за услугите како и за потребата од учество во носењето на локалните одлуки, а од друга страна да се спроведат реформи во системот за давање на јавни услуги.

Наодите од спроведеното истражување можете да ги најдете во следните засебни извештаи

Граѓански извештај за Општина Делчево

Граѓански извештај за Општина Пехчево

Граѓански извештај за Општина Крива Паланка

Граѓански извештај за Општина Гостивар

Визуализациите на извештаите можете да ги погледнете на следните инфографици