Според студијата изработена од Центарот за економски анализи, и по 20 години, степенот на прифаќање на мамењето на даноци како морален аспект на ниво на држава е непроменет.

#данок#danok#даночнаодговорност

Извор: Анализа на факторите на даночниот морал – ЦЕА