Преку виртуелни карактери профилирани врз база на мислењето на нашите граѓани, ЦЕА го презентира нивниот став за даночниот морал и даночната одговорност.
#данок #danok #даночнаодговорност #taxresponsibility

 

Извор: Анализа на факторите на даночниот морал – ЦЕА