Центарот за економски анализи ЦЕА објавува повик за собирање понуди за спроведување на Анализа за даночниот морал и дизајнирање на профил на даночните обврзници во Република Северна Македонија, за потребите на проектот  “За даночна одговорност – кон граѓанска одговорност и одговорни даноци”, финасиран од Европската Унија.

Повикот е отворен до 04.05.2020, 16.00 часот.

Поканата за прибирање на понуди можете да ја видите тука.

Опис на проектната задача и формулар за пријавување.