Центарот за економски анализи во партнерство со Институт за истражување и анализа на политики – Ромалитико го спроведуваат проектот Граѓанско општество за интеграција на Ромите – Во сенка, поддржан од Отворено општество – Канцеларија за ромски иницијативи.

Овој проект има за цел следење на напредокот во спроведувањето и распределбата на буџетот за реализација на секторските мерки согласно Националната стратегија за интеграција на Ромите (НРИС). Дополнително ќе придонесе кон специфична конвенционална политика преку решавање на прашањето за постојните неефикасни мерки за вработување што поддржуваат висока невработеност кај Ромите во Македонија.

Времетраење на проектот е 12 месеци почнувајќи од Октомври 2017 до Октомври 2018.

Вкупниот буџет не проектот изнесува 54.400 долари.

Соопштенија:
Покана за учество на фокус група
Повик за доставување коментари на Нацрт Извештајот – Преглед на спроведувањето на стратегијата за Роми во РМ

Пријава за регионална конференција “HOLISTIC APPROACH TO HOUSING FOR ROMA IN THE ENLARGEMENT REGION

Настани:
Тркалезна маса – Спроведување на стратегијата за Роми на РМ

Истражувања:
Знаат ли невработените зошто и како да се евидентираат како невработени: активни, пасивни или неевидентирани?
Извештај во сенка – спроведување на стратегијата за Роми во РМ во 2016 и 2017 година

Документи за јавни политики:
Бриф за политики: Усогласување на политиките и регулативата за можностите и правата на невработените лица

Визуелни материјали:
Инфографик 1 – Вработување
Инфографик 2 – Буџет
Инфографик 3 – Здравство
Инфографик 4 – Домување
Инфографик 5 – Образование