Со овој бриф сакаме да укажеме на потребата од измена и дополнување на Правилникот за формата, содржината и начинот на водење на регистрите во Aгенцијата и пријавата на сите невработени лица кои се евидентираат.
ЦЕА заедно Ромалитико  заеднички подготвија бриф во однос на идентификувани неусогласености кои се однесуваат на поефикасна искористеност на активните програми за вработување.