Образование

  • Бројот на стипендисти за средно и високо образование се зголемува
  • Генерално сите таргети за основно, средно и високо образование се исполнуваат
  • Постои тренд на зголемување на бројот на ромски деца вклучени во специјални паралелки во изминатите три години.
  • Дел од таргетите предвидени за 2020 се веќе исполнети во 2017, останатите активности имаат тренд да го постигнат таргетот до 2020.Оттука произлегува потребата од ревидирање на акциониот план за образование
  • Управата за развој на и унапредување на јазиците на припадниците на заедниците не подготвува годишен оперативен план што се однесува за имплементација на стратегијата за Роми. Управата учествува во изготвување на стратешки точки од Стратегијата за образование директно преку МОН со предлози.

Obrazovanie