31 May-01 June 2018, Hotel “Princess”, Bar, Montenegro

 

Во организација на RCC,  Roma Integration 2020 кофинансирана од ЕУ, ФОО и РЦЦ на дадениот датум се организира регионална конференција на наведената тема. ЦЕА и Ромалитико го фасцилитираат процесот на селекција на кандидат од Р. Македонија врз основа на доставените пријави и доставена биографија на номинираниот кандидат.

Рокот на пријава за Македонија е 03.05.2018 година (четврток), на емаил: romaintegration2017@gmail.com, со целосно пополнета пријава со потпис на кандидатот, печат од граѓанска организација која го номинира и биографија на кандидатот кој се номинира.

Избраниот кандидат ќе биде избран и информиран за селекцијата до 05.05.2018 (сабота).

Работниот јазик на конференцијата е на англиски јазик, обезбеден ќе биде превод на сите локални јазици. Трошоците за пат и сместување на избраниот кандидат ќе бидат покриени од страна на организаторот.

Критериуми:

 1. Општи прелиминарни за квалификација
  • Организацијата постои најмалку 1 година
  • Кандидатот има искуство најмалку 3 години во граѓански сектор
  • Кандидатот има искуство во темата најмалку 3 години
  • Кандидатот не е државен или јавен службеник (не е вработен во било каков тип на институција од јавен сектор)

 

 1. Критериуми за оценка
  • Број на релевантни активности на дадената тема во последните три години на ниво на организација кој номинира
  • Општо и релевантно искуство на организацијата и на номинираниот претставник
  • Степен на интерес и мотивација за темата
  • Дополнителна предност се дава на лицето доколку е од женски пол или младо лице (под 28 години)

Повеќе инфо на

REGIONAL CONFERENCE: “HOLISTIC APPROACH TO HOUSING FOR ROMA IN THE ENLARGEMENT REGION” CONCEPT NOTE

Пријавата може да ја симнете на следниот линк: Пријава за регионална конференција

The Regional Cooperation Council Roma Integration 2020 project, funded by the European Union and the Open Society Foundations, works with the economies of the Western Balkans and Turkey to improve their performance in formulating, implementing, budgeting and monitoring their Roma integration policies within the EU integration process. Significant focus of the project is placed on the thematic areas of education, employment, health, housing and civil registration. Notwithstanding the importance of all of these priorities, practice has shown that housing remains the most challenging issue in the Roma integration process. Sustainable and decent housing is the sine qua non for achievements in the other priority areas, and requires the most substantial financial resources.

Hitherto, numerous housing initiatives relevant for Roma were implemented in the enlargement region, with different levels of success. In its work so far, and in contacts with public officials, civil society, international and other relevant stakeholders, the Roma Integration 2020 Action Team became aware of the magnitude of remaining work to be done, and the need for a holistic approach both during planning and implementation of housing measures. Experience and testimonies reveal the pressing need to take into account the whole ‘reality’ of Roma families and individuals benefiting from housing measures and design measures which can achieve sustainable living communities.