Центар за економски анализи (ЦЕА) го спроведува проектот за Следење на политиките за заштита на конкуренцијата и контрола на државна помош.

Проектот има за цел да придонесе кон зголемено ниво на спроведување на регулативата за заштита на конкуренција и контрола на помош – тема на преговарачко Поглавје 08, унапредена транспарентност и зголемена свесност за важноста на овие политики преку набљудување и застапување.

Исто така да придонесе и кон идентификувањето на пречките за ефективно и ефикасно спроведување на контрола државна помош и заштита на конкуренцијата, да работи на зајакнување на следењето на овие политики и да се зголеми јавната свест за важноста и улогата на политиката на заштита на конкуренцијата.

Проектот финансиски е поддржан од Нордиска поддршка за напредок на Северна Македонија, преку програмата за поддршка на ГОи и медиуми за ЕУ Интеграција, и е планирано да трае дванаесет месеци во текот на 2020 година.

ЦЕА СТУДИЈА: Политиката за заштита на конкуренцијата: Клуч за пазарна економија

        ЦЕА БРИФ: Транспарентност и отчетност за државната помош: Како да ги оцениме ефектите ако не знаме колку и за што сме помагале? 

        ЦЕА БРИФ: До каде сме со степенот на  усогласеност со политиката за заштита на конкуренцијата?  Сè уште со тесно портфолио на примена

ЦЕА СТУДИЈА: Привлекување на странските инвестиции во регионот на Западен Балкан и државната помош: трка до дното или неопходност?

        ЦЕА БРИФДали државната помош е фактор за привлекување на странски директни инвестиции? СДИ во регионот на Западен Балкан

        ЦЕА БРИФПолитиките за привлекување странски инвестиции во регионот: трка до дното наспроти регионална соработка

ЦЕА СТУДИЈА:  Транспарентност на државна помош во услови на Ковид-19 во ЕУ и во Северна Македонија?

Визуелни прикази: Заштита на конкуренцијата

    Забранети договори – усогласено однесување и картели

    Злоупотреба на доминантна позиција

    Закон за заштита на конкуренција и улогата на КЗК

    Постапки и прекршоци за злоупотреба на конкуренција

Визуелни прикази: Државната помош во Македонија 

     Системот и вредноста на државна помош во РСМ

    Доделувањето на државна помош е забрането, освен….

    Кои се се уште предизвиците во поглавје 08 за државна помош

Визуелни прикази Политиките на привлекување на СДИ во ЗБ:

   Државната помош и странските инвестиции во Западен Балкан

   Кој се “победници” во привлекувањето на СДИ?

ЦЕА МОНИТОРИНГ ИЗВЕШТАИ:

 #1 Прв квартал 01.01.2020 – 31.03.2020 К1: Мониторинг извештај за работата на Комисијата за заштита на конкуренција

#2 Втор квартал 01.04.2020 – 30.06.2020 К2: Мониторинг извештај за работата на Комисијата за заштита на конкуренција

#3 Трет квартал 01.07.2020 – 30.09.2020 К3: Мониторинг извештај за работата на Комисијата за заштита на конкуренција

За визулени прикази од Следењењето на работата на КЗК во првата половина на 2020 кликнете на следните прикази:  

 

За визулени прикази од Следењењето на работата на КЗК во третиот кварал на 2020 кликнете на следните прикази: