Центар за економски анализи (ЦЕА) го спроведува проектот за Следење на политиките за заштита на конкуренцијата и контрола на државна помош.

 

Проектот има за цел да придонесе кон зголемено ниво на спроведување на регулативата за заштита на конкуренција и контрола на помош – тема на преговарачко Поглавје 08, унапредена транспарентност и зголемена свесност за важноста на овие политики преку набљудување и застапување.

Исто така да придонесе и кон идентификувањето на пречките за ефективно и ефикасно спроведување на контрола државна помош и заштита на конкуренцијата, да работи на зајакнување на следењето на овие политики и да се зголеми јавната свест за важноста и улогата на политиката на заштита на конкуренцијата.

Проектот финансиски е поддржан од Нордиска поддршка за напредок на Северна Македонија, преку програмата за поддршка на ГОи и медиуми за ЕУ Интеграција, и е планирано да трае дванаесет месеци во текот на 2020 година.

ЦЕА СТУДИЈА: Политиката за заштита на конкуренцијата: Клуч за пазарна економија

        ЦЕА БРИФ: Транспарентност и отчетност за државната помош: Како да ги оцениме ефектите ако не знаме колку и за што сме помагале? 

        ЦЕА БРИФ: До каде сме со степенот на  усогласеност со политиката за заштита на конкуренцијата?  Сè уште со тесно портфолио на примена

ЦЕА СТУДИЈА: Привлекување на странските инвестиции во регионот на Западен Балкан и државната помош: трка до дното или неопходност?

        ЦЕА БРИФДали државната помош е фактор за привлекување на странски директни инвестиции? СДИ во регионот на Западен Балкан

 

 

Објава на дел од наодите од студијата за СДИ на Западен Балкан во FDI Intelligence: Are Western Balkan bids for FDI a race to the bottom?

 

 

 

        ЦЕА БРИФПолитиките за привлекување странски инвестиции во регионот: трка до дното наспроти регионална соработка

ЦЕА СТУДИЈА:  Транспарентност на државна помош во услови на Ковид-19 во ЕУ и во Северна Македонија?

Визуелни прикази: Заштита на конкуренцијата

    Забранети договори – усогласено однесување и картели

    Злоупотреба на доминантна позиција

    Закон за заштита на конкуренција и улогата на КЗК

    Постапки и прекршоци за злоупотреба на конкуренција

Визуелни прикази: Државната помош во Македонија 

     Системот и вредноста на државна помош во РСМ

    Доделувањето на државна помош е забрането, освен….

    Кои се се уште предизвиците во поглавје 08 за државна помош

Визуелни прикази Политиките на привлекување на СДИ во ЗБ:

   Државната помош и странските инвестиции во Западен Балкан

   Кој се “победници” во привлекувањето на СДИ?

ЦЕА МОНИТОРИНГ ИЗВЕШТАИ:

 #1 Прв квартал 01.01.2020 – 31.03.2020 К1: Мониторинг извештај за работата на Комисијата за заштита на конкуренција

#2 Втор квартал 01.04.2020 – 30.06.2020 К2: Мониторинг извештај за работата на Комисијата за заштита на конкуренција

#3 Трет квартал 01.07.2020 – 30.09.2020 К3: Мониторинг извештај за работата на Комисијата за заштита на конкуренција

#4 Четврт квартал 01.1о.2020 – 31.12.2020 К4 и цела 2020 година: Мониторинг извештај за работата на Комисијата за заштита на конкуренција

 

 

За визулени прикази од Следењењето на работата на КЗК во првата половина на 2020 кликнете на следните прикази:  

 

За визулени прикази од Следењењето на работата на КЗК во третиот кварал на 2020 кликнете на следните прикази: 

 

 

За визулени прикази од Следењењето на работата на КЗК во текот на цела 2020 година кликнете на следните прикази: 

ПРИРАЧНИК за Парламентарен надзор врз политиката на заштита на конкуренцијата и контрола на државната помош –  може да го симнете на следнито линк. 

Основна цел на прирачникот е да обезбеди насоки за пратениците како и за вработените во собраниските служби во врска со нивните надлежности за парламентарен надзор и контрола врз спроведувањето на политиката на заштита на конкуренцијата и контрола на државната помош во РС Македонија.

Прирачникот во првиот дел содржи преглед на институционалната структура, вториот дел содржи преглед на судски спорови и пракса, третиот дел од прирачникот содржи компаративен преглед на улогата на Парламентите на земјите од регионот, како анекс на овој документ може да се најде листа на можни прашања кои пратениците може да ги користат во текот на разгледувањето на извештаите за работата поднесени до Собранието и дискусијата по истите