Проектот Зголемување на моќта на граѓаните во нивното влијание на локални политики во општина Сопиште го спроведува Центарот за економски анализи од Скопје во соработка со општина Сопиште.
Овој проект е финансиски поддржан од Фондацијата отворено општество од Македонија а имплементиран од страна на Центарот за економски анализи во соработка со општина Сопиште.

Проектот има за цел да го поттикне граѓанското учество во донесување и креирање на локални политики во општина Сопиште.

Целна група: граѓани на општина Сопиште и општина Сопиште

Проектот е со времетраење од 4 месеци, почнувајќи од Јуни 2018 до Септември 2018 година.

Вкупниот буџет на проектот изнесува 5.200 долари.

Вести и настани:
Потпишан меморандум со општина Сопиште
Јавен форум за локален економски развој во општина Сопиште

Визуелни материјали:
Инфографик

Документ за јавни политики:
Преглед на потенцијалите на општина Сопиште за рурален развој