Центарот за економски анализи од Скопје потпиша меморандум за соработка со општина Сопиште за реализирање на проектот: Зголемување на моќта на граѓаните во нивното влијание на локални политики во општина Сопиште.

Проектот: Зголемување на моќта на граѓаните во нивното влијание на локални политики во општина Сопиште е финансиски поддржан од Фондацијата отворено општество од Македонија а имплементиран од страна на Центарот за економски анализи во соработка со општина Сопиште.

Преку имплементирање на проектот се очекува:

  • Зголемен степен на информираност на граѓаните во Сопиште за можностите за вклучување во креирање на политиките во локално ниво
  • Зголемен степен на информираност на граѓаните за приоритетите на општината и активностите кои ги презема за нивна реализација
  • Зголемена свест на општината за потребата и бенефитите од вклучување на граѓаните и другите засегнати страни во креирањето на политики
  • Поставување на стандарди за јавна дебата меѓу клучни засегнати страни.

39141771_2355740878031041_1794812484482236416_n