Центарот за економски анализи го имплементира проектот Фискална децентрализација за подобар регионален развој на граѓанското општество поддржан со специфичен акциски грант од прогарамата Civika mobilitas

Проектот има за цел : Идентификување на причините и степенот на регионален развој на  граѓанските иницијативи за поефикасна фискална децентрализација и порамномерен регионален развој на граѓанското општество.

За повеќе информации погледете ја презентацијата на следниот линк