Центарот за економски анализи го имплементира проектот Фискална децентрализација за подобар регионален развој на граѓанското општество поддржан со специфичен акциски грант од прогарамата Civika mobilitas.

Проектот има за цел: Идентификување на причините и степенот на регионален развој на  граѓанските иницијативи за поефикасна, фискална децентрализација и порамномерен регионален развој на граѓанското општество.

Целна група: Граѓански организации и општини во Македонија

Проектот е во времетраење од 27 месеци почнувајќи од април 2016 до јули 2018 година.

Вкупниот буџет на проектот изнесува 47.000 евра.

Соопштение:

Информација за проектот

Истражувања:

  1. Анализа: Фискална децентрализација за подобар регионален развој на граѓанското општество
  2. Перцепција на Граѓанските организации за степенот на развој на граѓанското општество во Македонија
  3. Регионална нееднаквост во развојот на граѓанското општество: Перцепција на Граѓанските организации во Македонија
  4. Соработката како фактор за развој на граѓанските организации: Случајот на Пелагонски регион
  5. Ефективноста и одржливоста на мрежите на граѓанските организации
  6. За што се наменети средствата на граѓанските организации во Македонија?
  7. Соработката како фактор за развој на граѓанските организации: Случајот на Вардарски регион
  8.  Водич за организирање фокус групи

Визуелни материјали:

Инфографик 1 – Човечкиот капацитет  на граѓанските организации
Инфографик 2 – За што се наменети средствата на граѓанските организации во Македонија?