Оваа публикација е овозможена со поддршка на CIVICA MOBILITAS во рамките на проектот Фискална децентрализација за подобар регионален развој на граѓанското општество имплементирана од страна на Центарот за економски анализи.

Целта на ова истражување е идентификување на причините кои го движат развојот на граѓанските организации – ГО, здруженијата и фондации1 во регионите и во оп- штините на Република Македонија како и да се идентификуваат последиците од таквиот развој.

Целата публикација е достапна на следниот линк

Содржината на оваа публикација е единствена одговорност на Центар за економски анализи и на ниту еден начин не може да се смета дека ги одразува гледиштата на Цивика мобилитас, Швајцарската агенција за развој и соработка (SDC) или организациите што ја спроведуваат.