АГЕНДА
11.00–11.10 Марјан Николов, Претседател на ЦЕА
Зошто мораме да ја подобриме фискалната транспарентност во Република
Македонија и што ЦЕА прави во врска со тоа
11.10–11.20 Александар Ф. Тиман, Претставник на Меѓународниот Монетарен
фонд во Македонија.
Придобивките и корисностите од фискалната транспарентност, искуството
од другите земји
11.20–11.30 Христијан Ристески – Проектен координатор
Презентација на порталот www.mkbudget.org
11.30–11.45 Дискусија
11.45–12.15 Шенај Хаџимустафа и Борче Треновски, постари економисти во ЦЕА
Детална презентација на потенцијалите на порталот: www.mkbudget.org
11.45–12.15 Пауза за кафе

Fiscal transparency, What and why.

Презентација – Марјан Николов.

Презентација – Христијан Ристевски.

Презентација – Борче Треновски.

Презентација – Шенај Даут.