Дали знаете дека трошоците за камати од задолжување во 2019 година се речиси еднакви со средствата за блок дотации во основното образование, и 7,8 пати повисоки од планираните средства за функција заштита на животната средина?

Нов #CEA инфографик:

Infographics_1_a5_2019-04-24-02

Нова анализа на ЦЕА: “Политичка економија на јавниот долг и одржливост на јавниот долг: Случајот на Македонија”

Повеќе информации види тука.