Тимот на експерти, водени од ЦЕА во рамките на Проектот Оценка и насочување на потенцијалите на Иницијативата Отворен Балкан подготви студија во рамки на ЗАДАЧА 3  со наоди за: Административниот јаз за договорот за слободен пристап до пазарот на труд

 

Суштината на ЗАДАЧАТА 3 е да се направи проверка на фактите за главните иницијативи со потенцијалите на администрацијата за администрирање на иницијативите, да се подготват препораки со список на потенцијални законски измени.

 

Во овој документ е прикажано резиме на извештаите од шесте држави откако алатката за стратешка проценка за административниот јаз беше применета на Договорот за услови за слободен пристап до пазарот на трудот во ЗБ (доколку овој Договор  стапи на сила, неговата примена ќе започне на датумот на влегување во сила на Договорот за меѓусебно поврзување на шеми за електронска идентификација на граѓаните на ЗБ) . Меѓутоа, со оглед на неговата важност и со цел работната сила да има придобивка од слободниот пристап во ЗБ и слободно да учествува на пазарот на трудот, при спроведување на нашата проценка на административниот јаз, до одредена мера истовремено работевме и на:

  • Договор за соработка во ЗБ во областа на меѓусебното признавање на дипломи и научни степени издадени од високообразовни установи и други овластени институции
  • Договор за меѓусебно поврзување на шеми за електронска идентификација на граѓаните на ЗБ и
  • Меморандум за разбирање за соработка на даночните управи во ЗБ .

МК: СТРАТЕШКА ОЦЕНКА НА СЕГАШНАТА СОСТОЈБА, КАКО СЕ ПЛАНИРА СО ИНИЦИЈАТИВАТА ОТВОРЕН БАЛКАН И УТВРДУВАЊЕ НА АДМИНИСТРАТИВНИОТ ЈАЗ ЗА ДОГОВОРОТ ЗА УСЛОВИ ЗА СЛОБОДЕН ПРИСТАП ДО ПАЗАРОТ НА ТРУДОТ ВО ЗАПАДЕН БАЛКАН  

ENG: STRATEGIC ASSESSMENT OF PRESENT STATE, HOW IT IS PLANNED WITH OBI AND THE ADMINISTRATIVE GAP IDENTIFICATION FOR THE AGREEMENT ON CONDITIONS FOR FREE ACCESS TO THE LABOUR MARKET IN THE WESTERN BALKAN

SRB: СТРАТЕШКА ОЦЕНА САДАШЊЕГ СТАЊА, ШТА СЕ ПЛАНИРА СА ИНИЦИЈАТИВОМ ОТВОРЕНИ БАЛКАН И УТВРЂИВАЊЕ АДМИНИСТРАТИВНИОТ ЈАЗА У ВЕЗИ СПОРАЗУМА О УСЛОВИМА ЗА СЛОБОДАН ПРИСТУП ТРЖИШТУ РАДА НА ЗАПАДНОМ БАЛКАНУ

ALB: VLERËSIMI STRATEGJIK I SITUATËS AKTUALE NË PLANIFIKIMIN E NISMËS SË BALLKANIT TË HAPUR DHE PËRCAKTIMI I HENDEKUT ADMINISTRATIV PËR MARRËVESHJEN MBI KUSHTET E AKSESIT TË LIRË NË TREGUN E PUNËS NË BALLKANIN PERËNDIMOR