Цивика мобилитас на 22 декември 2017 година во х. Арка во Скопје ги промовираше новите мали и ад хок грантисти. ЦЕА доби ад хок грант за “Прирачник за градоначалници и членови на советот на општините во Република Македонија”

Целта на проектот е:

Зголемување на капацитетите на новите водечки структури во општините за ефикасно и ефективно спроведување на надлежностите и зголемување на свеста на граѓаните за мониторинг на работата на општините.

Главни активности:

А1 Креирање методологија за развивање на Прирачник за градоначалници и советници во општините во РМ; А2 Преглед на сите законски и подзаконски акти кои го уредуваат работењето на општините во РМ; А3 Развивање на Прирачник наменет за новите градоначалници и членови на советите на општините во РМ; А4 Промовирање и дисеминација на Прирачникот до засегнатите страни.

slika-4-1024x675

civika