Во рамките на проекто Прирачник за градоначалници и членови на советот на општините во Република Македонија” финансиски поддржан од ЦИВИКА Мобилитас

ЦЕА на 29.01.2018 одржа промотивен настан за промоција на Прирачникот.

Целта на проектот е:

Зголемување на капацитетите на новите водечки структури во општините за ефикасно и ефективно спроведување на надлежностите и зголемување на свеста на граѓаните за мониторинг на работата на општините.

Прирачникот е достапен на следниот линк

ПРИРАЧНИК ЗА ГРАДОНАЧАЛНИЦИ И СОВЕТНИЦИ НА РМ

ПРИРАЧНИК ЗА ГРАДОНАЧАЛНИЦИ И СОВЕТНИЦИ НА РМ (AlB)

 

Главни активности:

А1 Креирање методологија за развивање на Прирачник за градоначалници и советници во општините во РМ; А2 Преглед на сите законски и подзаконски акти кои го уредуваат работењето на општините во РМ; А3 Развивање на Прирачник наменет за новите градоначалници и членови на советите на општините во РМ; А4 Промовирање и дисеминација на Прирачникот до засегнатите страни.

Галерија

1 2 3 4 5 6