СКОПЈЕ, 29-ти април, 2020-Меѓународното партнерство за буџети (International Budget Partnership (МПБ) за првпат го спроведе во 2019 година истражувањето на секторската фискална транспарентност како пилот модули на секторите образование и здравство. Наодите покажуваат дека Северна Македонија може да ја подобри буџетската транспарентност на секторот образование.

Според Марјан Николов, водечки истражувач на МПБ за Северна Македонија: „Вообичаено, плитка е и генеричка објаснувачката рамка за децентрализацијата во буџетите во секторот образование. Само се укажува дека трансферираните надлежности ќе бидат финансирани од блок-дотации во образованието, културата, рана детска заштита и заштита на стари лица. Недостасува соодветен наратив за да се објаснат соодветните буџетски цели во секторот образование кои се сакаат да бидат постигнати со овие блок-дотацции.“

Соопштение

Прашалник

IBP Извештај

Краток извештај за Северна Македонија

Клучни наоди