Центар за економски анализи (ЦЕА) е партнер во спроведувањето на Проектот на УСАИД за Зајакнување на капацитетите за искористување на ресурсите во Северна Македонија, со повеќе организации. Проектот е спроведуван од Cardno Emerging Markets и е финансиран од УСАИД.

————–

Анализа: Оценка на ефикасноста на тековниот систем за администрирање на данокот за имот 

————–

USAID’S STRENGTHENING RESOURCE MOBILIZATION ACTIVITY: KEY RESULTS

> ENG See our Brochure with accomplishments

————–

Прирачник: ТРАНСПАРЕНТНОСТ ВО ЈАВНИТЕ ФИНАНСИИ: ФИСКАЛНА, БУЏЕТСКА И ДАНОЧНА ТРАНСПАРЕНТНОСТ

> МК: Прирачник за општинската администрација

————–

Извештај за буџетскатa и даночна транспарентност кај општините во РСМ за 2022/2023 година

> МК: ФИСКАЛНА ТРАНСПАРЕНТНОСТ КАЈ ОПШТИНИТЕ: Буџетска и даночна транспарентност

Индекс на буџетска транспарентност на ЕЛС во 2022-2023 – РАНГИРАЊЕ

Даночна транспарентност на ЕЛС 2022-2023

————–

Извештај за буџетскатa и даночна транспарентност кај општините во РСМ за 2021/2022 година

> МК: ФИСКАЛНА ТРАНСПАРЕНТНОСТ КАЈ ОПШТИНИТЕ: Буџетска и даночна транспарентност

Индекс на буџетска транспарентност на ЕЛС во 2021-2022

Транспарентноста кај општините во РСМ бележи тренд на постојано подобрување. И во 2021/2022 се бележи општо унапредување, и споредено со претходната година кај повеќе од половина од ЕЛС има подобрување кај ЦЕА индексот на буџетската транспарентност

Даночна транспарентност на ЕЛС 2021-2022

И кај интензитетот на даночната транспарентност на ЕЛС за 2021/2022, исто така бележи подобрување, но со значителен простор за значително подобрување во редовноста и целосноста во обелоденување и достапноста на документи поврзани со локалните даноци.

————–

Извештај за асиметрична децентрализација:

> МК: АСИМЕТРИЧНА ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИЈА: КРАТОК ИЗВЕШТАЈ ЗА НОСИТЕЛИТЕ НА ЈАВНИ ПОЛИТИКИ

> ENG: ASYMMETRIC DECENTRALIZATION: POLICY BRIEF FOR POLICYMAKERS

————–

Урбана Ревизија на Општините

> МК: Методологија за урбанистичка ревизија

> ENG: Methodology for Urban Audit

> excel: Table: ISPI/СИПУ  

————–

Започна кампањата „Мојот данок, за мојата општина! “ – До подобри општини, со навремено подмирување данок на имот.

Проектот на УСАИД за Зајакнување на капацитетите за искористување на ресурсите го посветува месец март на навремено информирање на даночните обврзници за подмирување данокот на имот.

За таа цел погледнете го видеото и дознајте повеќе од летокот

За целта на кампањата прочитајте тука

—————

 

————-

Постигнувања во првата година од Проектот на УСАИД за Зајакнување на капацитетите за искористување на ресурсите во Северна Македонија