Центар за економски анализи (ЦЕА) е партнер во спроведувањето на Проектот на УСАИД за Зајакнување на капацитетите за искористување на ресурсите во Северна Македонија, со повеќе организации. Проектот е спроведуван од Cardno Emerging Markets и е финансиран од УСАИД.