ПРИРАЧНИК ЗА ПРАТЕНИЦИТЕ И ПАРЛАМЕНТАРНИОТ ПЕРСОНАЛ

Англиски јазик.

Македонски јазик.

Албански јазик

Српски јазик