Клиент: USAID Проект за деловно опкружување

Овој извештај ги илустрира главните резултати од анкетата спроведена од страна на Институтот за демократија, солидарност и граѓанско општество (ИДСГС) – партнер на ЦЕА во овој проект. Прашалникот беше развиен од страна на ЦЕА, ИДСГС и USAID Активност за деловно опкружување и беше спроведен од страна на ИДСГС. Првата верзија од извештајот беше подготвена од ИДСГС. Таа верзија подлегна на понатамошни дополнувања и продолженија од страна на Александар Стојков, Марјан Николов и Борче Смилевски од ЦЕА. Оваа студија укажува на важни заклучоци од чувствителна природа кои имаат потреба од итни дејствија од страна на Владата на Македонија. Предлагаме понатамошна студија како надополнување на оваа која би била презентирана на ниво на секторите на македонската економија.

Целосен извештај