При подгототовка на новата Стратегија за Македонија за периодот од 2010-та до 2013-та година, Европската банка за обнова и развој ја повика јавноста да коментира на старата верзија од стратегијата oд 2006-та година и да предложи корекции кои ќе бидат земени во предвид во ревидираната верзија. ЦЕА одговори на овој повик со свои коментари на стратегијата од 2006-та година, кои ЕБОР ги разгледа и подготви одговор. Дел од предложените коментари беа вклучени во новата Стратегија за Македонија. Ревидираната верзија може да ја погледнете на следниов линк.