Извештај од обуката на Министерството за финансии и Сектор буџет на Јордан за појасен Граѓански буџет и полугодишен извештај за извршување на буџетот на Јордан

линк.