Презентациите се изготвена со помош на Европската Унија во рамките на проектот „Зголемување на транспарентноста и отчетноста преку буџетирање по перформанси― финансиран од Европската Унија, Европски инструмент за демократија и цовекови права. Содржината на презентацијата е единствена одговорност на Центарот за економски анализи и Институтот за демократија „Социетас Цивилис, и авторите  и на никаков начин не може да се смета дека ги одразува гледиштата на Европската Унија

Поповиќ М – Колку е транспарентен Македонскиот буџет

Gitton P. – IMF’s New fiscal Transparency Code

Gaspari M. – Performance Budgeting

Треновски Б – Performance budgeting need and benefits

Василевски М – Транспарентност во Министерството за транспорт и врски

Димовски В – Транспарентност во Фондот за здравство

Gaspari M. – Experiences in Slovenia

Valkama P. – Experiences in Finland

Николов М, Треновски Б – Имплементирање на performance budgeting во РМ