Марјан Николов беше поканет од ФСВЦ и Одделот за развојни студии на Универзитетот во Дака со помош на американската амбасада во Бангладеш да им помогне на Локалните самоуправи – Паришад во Бангладеш за Граѓанскиот буџет во дизајнирање, развој и дистрибуција.