Кварталниот извештај за македонската економија содржи анализи за макроекономските трендови и краткорочни предвидувања и проекции. Извештајот се изработува врз база на потребите на јавниот сектор, бизнис заедницата, домашните и меѓународните финансиски институции, меѓународните организации и академската заедница, за непристрасен доверлив извор на информации и податоци.

Квартален извештај