Истражувањетo може да се превземе на следниот ЛИНК

 

Оваа публикација е изработена со финансиска помош на Бугарската развојна помош. Содржината на оваа публикација е единствена одговорност на Центарот за економски анализи-ЦЕА и во никој случај не може да се смета дека ги одразува ставовите на Република Бугарија и Бугарската развојна помош.