Најтранспарентни општини на Град Скопје во Скопскиот регион се: Центар, Аеродром и Карпош.

Најтранспарентни општини во Скопскиот регион се: Град Скопје како засебна единица на локална самоуправа со максимални индексни поени, потоа Илинден и Чучер Сандево.

Најтранспарентни општини во Југоисточен регион се: Валандово и Богданци.

Најтранспарентни општини во Североисточен регион се: Крива Паланка, Кратово и Куманово.

Најтранспарентни општини во Источен регион се: Берово, Делчево, Кочани и Зрновци.

Најтранспарентни општини во Пелагониски регион се: Прилеп со максимални индексни поени, потоа Битола и Крушево.

Најтранспарентни општини во Вардарски регион се: Велес, Кавадарци и Чашка.

Најтранспарентни општини во Југозападен регион се: Охрид и Македонски Брод.

Најтранспарентни општини во Полошки регион се: Гостивар, Маврово и Ростуше и Јегуновце.