Спроведениот преглед на политиките за претприемништво во Република Македонија за надминување на “другоста” кај Ромите на Центарот за економски анализи (ЦЕА) и Иницијатива за развој и инклузија на заедниците (ИРИЗ) во рамките на проектот “Политики за претприемништво во Македонија за надминување на другоста кон Ромите” како и спроведената анализа на Претприемништвото и “другоста” кај Ромите во Македонија, идентификуваат препреки во ефективно вклучување на Ромите во програмите за претприемништво и самовработување. Со надминување на овие препреки би се постигнал позитивен ефект на премин од неформалното деловно работење во формална деловна активност.

Целосниот документ за политки е достапен на следниот линк

Краток извештај КАКО ПОЛИТИКИТЕ ЗА РАЗВОЈ НА ПРЕТПРИЕМНИШТВОТО ДА ПРИДОНЕСАТ ЗА СОЦИО-ЕКОНОМСКО ВКЛУЧУВАЊЕ НА РОМИТЕ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Краток извештај ПРЕТПРИЕМНИШТВОТО ЗА НАДМИНУВАЊЕ НА “ДРУГОСТА”:        ФОКУС НА РОМИТЕ ПРЕТПРИЕМАЧИ  ПОГОЛЕМ ПРИСТАП НА РОМИТЕ ДО МЕРКИТЕ ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ НА ПРЕТПРИЕМНИШТВОТО И ПОГОЛЕМ ЕФЕКТ НА ПОЛИТИКИТЕ ЗА ПРИДОНЕС     КОН РАЗВОЈОТ НА ПРЕТПРИЕМНИШТВОТО