Тимот на експерти, водени од ЦЕА во рамките на Проектот Оценка и насочување на потенцијалите на Иницијативата Отворен Балкан подготви извештај со ажурирани студија во рамки на ЗАДАЧА 1: АЖУРИРАН ИЗВЕШТАЈ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕТО НА ИНИЦИЈАТИВАТА ЗА ОТВОРЕН БАЛКАН – ЗА ЗЕМЈИТЕ УЧЕСНИЧКИ. 

Документот дава преглед со аажурирана состојбата на ОБИ, во однос на усвојувањето и ратификацијата на договорите и меморандумите за соработка во рамки на ОБИ. Извештајот се фокусира на дополнителните акти што треба да се развијат и усвојат, а произлегуваат од договорите на ОБИ и МзС (како што се подзаконски акти, протоколи, процедури и програми за имплементација). Понатаму, подетално ги истражува структурите за координација и спроведување на ОБИ на техничко ниво што треба да се воспостават во секоја од областите на јавните политики коишто се опфатени со иницијативата.

Прочитајте го целиот документ:

ENG: UPDATE ON THE IMPLEMENTATION OF THE OPEN BALKAN INITIATIVE – PARTICIPATING COUNTRIES