Со големо задоволство сакаме да го споделиме со вас Журналот на мрежата за територијално управување на Западен Балкан (TG-WeB)

Годишната преглед на територијалното управување во Западен Балкан е периодична публикација со избрани брифови за јавни политики за прашања поврзани со територијалното управување, скицирање на сегашната состојба, процесот на европеизација, политиката и агендата за истражување и развој за блиска иднина. Објавувањето е насочено кон креаторите на политиките и актерите кои влијаат на политиката.

Целосната публиакција можете да ја најдете на следниот линк.
(Публикацијата е достапна на англиски јазик)