Центар за Економски Анализи (ЦЕА) на заеднички организираниот настан од страна на Делегацијата на ЕУ, МТСП, МФ, ги претстави наодите и резултатите од два проекти од грантовата шема за Човечки ресурси и социјално вклучување преку пазарот на труд.

Овие проекти со цел унапредено вклучување на младите преку пазарот на труд: „Создавање можности за младите од руралните средини“ и „Вработување на млади Роми“ беа финансирани преку ИПА програмата на ЕУ. Настанот се одржа на Економскиот факултет во Скопје на 4ти Декември 2017 година.

eu info photo

dav

dav

dav

dav