ЦИВИТАКС – Група за фискални прашања во граѓанскиот и академскиот сектор и кај физичките лица

Визијата на Групата ЦИВИТАКС е фискалниот систем во Република Македонија да биде праведен, јасен и разбирлив, ефективен и ефикасен, предвидлив и транспарентен и во целост да почива врз принципите на владеењето на правото. Даночниот систем во Република Македонија мора да почива врз емпириски анализи, врз стратешко планирање и врз принципот на опортунитетен трошок т.е. мора да ги земе предвид и административните капацитети на Управата за јавни приходи.

Станете член да ги синдикализираме нашите барања за даночни права!!

Дознај повеќе на следниот линк: https://grupacivitax.wixsite.com/home