По повод 50 годишнината од основањето на Македонската Наука на Науките и Уметностите (МАНУ) Центарот за Економски Анализи (ЦЕА) доби Благодарница за долгогодишна соработка.
Центарот за економски анализи и Центарот за стратегиски истражувања, како единица од МАНУ имаат склучено договор за соработка на теми од заеднички интерес.  
blagodarnica CEA
 
The Center for Economic Analyses (CEA), оn the occasion of the 50th Anniversary of the founding of the Macedonian Academy of Sciences and Arts (MASA), received a Certificate of Gratitude for the longstanding cooperation.
 
The Center for Economic Analyzes and the Center for Strategic Research, as a unit of MASA, have signed a cooperation agreement on issues of mutual interest.
blagodarnica 2
Me  rastin e 50 vjetorit të themelimit të Akademisë Maqedonase të Shkencave dhe Arteve (ASHAM), Qendra për Analiza Ekonomike (CEA) morri Mirënjohje për bashkëpunim shumëvjeçar.
Qendra për analiza ekonomike dhe Qendra  për hulumtime strategjike si njësi e ASHAM  kanë nënshkruar kontratë për bashkëpunim në tema me interes të përbashkët