Тимот на ЦЕА беше дел од унапредување на капацитети за макро-моделирање преку ажурирање на  Macroabc start MK, во текот на декември 2018, во MMC, Хаг, Холандија.

Моделот развиен во 2003 година беше ажуриран во 2018 година. Градењето капацитети е дел од иницијативата финансирана од OSIFE Воспоставување на мостови за политики со ЕУ – ЦЕА (Македонија). Моделот помага во оценка на ефектите од политиките врз макроекономските индикатори во РМ.

hol1 hol2