Целиот ЦЕА извештај за ФИСКАЛНА ТРАНСПАРЕНТНОСТ КАЈ ОПШТИНИТЕ: Буџетска и даночна транспарентност 2022/2023 симнете го тука.

Подготовката на извештајот за фискална транспарентност за 2022/2023, е овозможен со поддршка на Проектот на УСАИД за Зајакнување на капацитетите за искористување на ресурсите.

Индекс на буџетска транспарентност на ЕЛС во 2022-2023

Транспарентноста кај општините во РСМ бележи тренд на постојано подобрување. И во 2022/2023 се бележи општо унапредување, и споредено со претходната година кај половина од ЕЛС има подобрување кај ЦЕА индексот на буџетската транспарентност

 

Даночна транспарентност на ЕЛС 2022-2023

И кај интензитетот на даночната транспарентност на ЕЛС за 2022/2023, исто така бележи подобрување, но со значителен простор за значително подобрување во редовноста и целосноста во обелоденување и достапноста на документи поврзани со локалните даноци.