Целосен ЦЕА извештај: ФИСКАЛНА ТРАНСПАРЕНТНОСТ КАЈ ОПШТИНИТЕ: Буџетска и даночна транспарентност 2022/2023.

Подготовката на извештајот за фискална транспарентност за 2022/2023, е овозможен со поддршка на Проектот на УСАИД за Зајакнување на капацитетите за искористување на ресурсите.

Индекс на буџетска транспарентност на ЕЛС во 2022-2023

Транспарентноста кај општините во РСМ бележи тренд на постојано подобрување. И во 2022/2023 се бележи општо унапредување, и споредено со претходната година кај половина од ЕЛС има подобрување кај ЦЕА индексот на буџетската транспарентност

 

Видете ги засебните инфографицици по општини во региони за 2022/2023 година подолу:

ЕЛС во Источен плански регион

ЕЛС во Југоисточен плански регион

ЕЛС во Југозападен плански регион 

ЕЛС во Пелагониски плански регион 

ЕЛС во Полошки плански регион 

ЕЛС во Североисточен плански регион

ЕЛС во Скопски плански регион и во Град Скопје

ЕЛС во Вардарски плански регион 

Вклуеност на граѓаните во креирање на политики

Даночна транспаретност на избрани ЕЛС

Даночна транспарентност на ЕЛС 2022-2023

И кај интензитетот на даночната транспарентност на ЕЛС за 2022/2023, исто така бележи подобрување, но со значителен простор за значително подобрување во редовноста и целосноста во обелоденување и достапноста на документи поврзани со локалните даноци.