ЦЕА  ја потврди и продолжува да биде на листата на тинк танк организации со оценка 5 ѕвезди за финансиска транспарентност,  според методологијата на Тransparify.  

Организациите оценети со максимум пет ѕвезди се високо транспарентни за тоа кој ги финансира нивните активности.