Како дел од проектот Проценка на влијанието на регулативата – ПВР во партнерство со ИДСЦС, поттикнување на ефективно партнерство помеѓу граѓанскиот сектор и креаторите на политики како клучна единица во процесите на ПВР, врз основа на взаемна соработка и споделување на знаење, се организира студиска посета во Словенија.

Претставници од граѓанскиот сектор и од државните институции тековно се заминати на студиска посета во Љубљана, Словенија како земја која докажува искуство и знаење за спроведување на адекватен процес за ПВР. Покрај олеснувањето на учењето и искуството и споделувањето на знаење при посетата на Министерството за јавна администрација на Република Словенија, оваа студиска посета ќе обезбеди дополнителна врска помеѓу претставниците на ГО и претставниците на државните институции. 

Студиската посета во Љубљана се одржува од 22.09.2019 – 25.09.2019.

Агенда