Оваа студијае изготвена со помош на Европската Унија во рамките на проектот „Зголемување на транспарентноста и отчетноста преку буџетирање по перформанси― финансиран од Европската Унија. Содржината на публикацијата е единствена одговорност на Центарот за економски анализи и Институтот за демократија „Социетас Цивилис― – Скопје и на никаков начин не може да се смета дека ги одразува гледиштата на Европската Унија

Македонски јазик

Албански јазик