Во рамки на проектот “Вработување на млади Роми” спроведуван од ЦЕА, Сумнал, Сонце и Светла Иднина изготвен е Стратешки водич за ефективни стратегии за креирање на работни места вработување и партиципација, Предлог Акциски планови за Општините со значајно ромско население

Целосната публикација е достапна на следниот линк

Стратешки водич

 

Проектот е финансиран од Европската Унија

Оваа публикација е изготвена со помош на Европската Унија. Содржината на публикацијата е единствена одговорност на авторите и на никаков начин не може да се смета дека ги одразува гледиштата на Европската Унија.