Конкуренцијата, како процес се смета за движечка сила на функционална пазарна економија. Прочитајте ја ЦЕА студијата за јавни политики и кратките брифови за состојбата и предизвиците за заштита на конкуренцијата и контрола на државната помош, тема на Поглавјето 08 за пристапување кон ЕУ.

ЦЕА СТУДИЈА: Политиката за заштита на конкуренцијата: Клуч за пазарна економија

ЦЕА БРИФ: Транспарентност и отчетност за државната помош: Како да ги оцениме ефектите ако не знаме колку и за што сме помагале? 

ЦЕА БРИФ: До каде сме со степенот на  усогласеност со политиката за заштита на конкуренцијата?  Сè уште со тесно портфолио на примена