Целта на Групата ЦИВИТАКС е да подига иницијативи, анализира и истражува и да ги застапува фискалните прашања, во најширока смисла на зборот, што ги засегаат граѓанските организации, академските институции и физичките лица, како и да го застапува правото на правна извесност во оваа област како човеково право.

Основачките членови на групата се:

1. Center for Economic Analyses – CEA
2. Finance Think
3. Центар за даночна политика
4. Institute of Social Sciences and Humanities – Skopje
5. Institute for Democracy ‘Societas Civilis’ Skopje
6. Фондација Отворено општество – Македонија
7. Transparency International Macedonia
8. Helsinki Committee for Human Rights of the Republic of Macedonia
9. Институт За Комуникациски Студии
10. Eurothink – Centre for European Strategies
11. Центар за управување со промени – ЦУП / Center for Change Management
12. Институт за европска политика (ЕПИ)/European Policy Institute – EPI
13. Verica Hadzi Vasileva-Markovska
14. Крсто Несторов

Придружен член на Групата може да биде секоја граѓанска организација, академска институција и/или физичко лице.

Статусот на придружен член се стекнува со испраќање Писмо за интерес во кое кандидатот за придружен член се обврзува на почитување на принципите и политиките на Групата, на следната адреса: grupa.civitax@gmail.com.

Повеќе за принципите и политиките: Овде